Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
 • 10
 • DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
  Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına çok önem veriyoruz. Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin Anayasanın 20. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden kişisel verilerin işlenmesi işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir ve kendisi hakkında toplanmış olan bu bilgilere erişim ve düzeltme yapması, bu bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması konuları yasal olarak teminat altına alınmıştır. Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması konusunda şirketimizin elektrik tedariki hizmetlerinden yararlanan kişiler dâhil şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” na uygun olarak işlenerek korunmasına çok büyük önem vermekteyiz. Bu bilinçle Veri Sorumlusu olarak, bu kapsamdaki yükümlülüğümüzü aşağıda belirttiğimiz üzere mevzuatta belirtilen emredici hükümler çerçevesinde yerine getirmekteyiz.

  a) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları; Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz ve bağlı olan işletme müdürlüklerine doğrudan, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya ortamları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketimizle elektrik enerjisi sağlamak amacıyla yapmış olduğunuz bağlantı anlaşması ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz işlenecektir. Söz konusu verileriniz elektrik piyasası mevzuatı kapsamında şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde KVKK’ nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  İşlenen Kişisel Verileriniz:

  Kimlik Veriniz: Ad, soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik no, vb.

  İletişim Veriniz: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no, vb.

  Lokasyon Veriniz: Bulunduğu yerin konum bilgileri,

  Hukuki İşlem Veriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, vb.

  Müşteri İşlem Veriniz: Çağrı merkezi kayıtları, gişe dekontlarındaki bilgiler, talep bilgisi v.b.

  Fiziksel Mekan Güvenliği Veriniz: Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları v.b.

  Risk Yönetimi Veriniz: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

  Finans Veriniz: Banka hesap verileri (ıban numarası vs.) v.b.

  Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar v.b.

  Sağlık Bilgileriniz: Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri

  mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketicilere ait destekleyici belgeler ile bu kapsamda geçerli sağlık raporu bilgileri

  Diğer Bilgiler: Elektrik aboneliğine ilişkin veriler, araç plaka bilgileri

  İşlenme Amaçları:


  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Dağıtım lisansı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  • Talep / Şikayetlerin Takibi

  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

  • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  amaçları kapsamında KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


  b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
  Toplanan kişisel verileriniz; Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım hizmetinin sunulması, yatırımların yapılması, sayaçların okunması, dağıtım sistemine bağlantı, dağıtım tesislerinin işletilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Bunun yanında Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, topluluk şirketlerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu açıklamada ve a bendinde belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

  c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Şirketimiz kişisel verilerinizi işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işbirliği yaptığımızın ya da sözleşme ilişkisi içinde bulunan çözüm ortaklarımız gibi farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu açıklamanın 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları;
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


  6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin Peyas Mahallesi Urfa Bulvarı No: 114/ KAYAPINAR/DİYARBAKIR adresine yazılı olarak veya şirketimizin dicleedas@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile iletebilirsiniz. İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre işlem yapılacaktır.

  e) Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler
  Mevzuat kapsamında değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler konusunda internet sitemizde gerekli açıklamalar yapılacak olup sitemizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.


  Kurum : Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
  Ticaret Odası : Diyarbakır
  Ticaret Sicil Numarası : 18636
  Genel Müdürlük Adresi : Peyas Mahallesi Urfa Bulvarı No: 114/ KAYAPINAR/DİYARBAKIR
  Telefon : 186