Lütfen en az 3 karakterlik aranacak kelimeyi yazınız
 • 10
 • DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
  Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına çok önem veriyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin Anayasanın 20. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden kişisel verilerin işlenmesi işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir ve kendisi hakkında toplanmış olan bu bilgilere erişim ve düzeltme yapması, bu bilgilerin işlenmesi ve paylaşılması konuları yasal olarak teminat altına alınmıştır. Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması konusunda şirketimizin elektrik tedariki hizmetlerinden yararlanan kişiler dâhil şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” na uygun olarak işlenerek korunmasına çok büyük önem vermekteyiz. Bu bilinçle Veri Sorumlusu olarak, kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz üzere mevzuatta belirtilen emredici hükümler çerçevesinde yerine getirmekteyiz.

  a) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları;
  Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz ve bağlı olan işletme müdürlüklerine doğrudan, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya ortamları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketimizle elektrik enerjisi sağlamak amacıyla yapmış olduğunuz bağlantı anlaşması ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz işlenecektir. Söz konusu verileriniz elektrik piyasası mevzuatı kapsamında şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
  Toplanan kişisel verileriniz; Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım hizmetinin sunulması, yatırımların yapılması, sayaçların okunması, dağıtım sistemine bağlantı, dağıtım tesislerinin işletilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Bunun yanında Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Şirketimiz kişisel verilerinizi işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işbirliği yaptığımızın ya da sözleşme ilişkisi içinde bulunan çözüm ortaklarımız gibi farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu açıklamanın 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları;
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


  6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize taleplerinizi yazılı olarak iletebilirsiniz.
  Bu kanal dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  e) Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler
  Mevzuat kapsamında değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler konusunda internet sitemizde gerekli açıklamalar yapılacak olup sitemizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.


  Kurum : Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.
  Ticaret Odası : Diyarbakır
  Ticaret Sicil Numarası : 18636
  Genel Müdürlük Adresi : Peyas Mah. Urfa Yolu 3. Km. Kayapınar / DİYARBAKIR
  Telefon : 186